พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงวางพระหัตถ์บนแท่น
เปิด 5 โครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(น้ำสร้างชีวิต) 5 จังหวัด บนเรือพระที่นังอังสนา ณ บริเวณ
หน้ากรมชลประทานสามเสน เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2555


 
สบป.กอ.รมน.
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP)
ระยะที่ 2
  อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP)
ระยะที่ 2
กบข.(กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ)
  โคงการสัมมนา บริหารสุข บริหารทรัพย์ รับเกษียณ
กตน.กอ.รมน
  คำสั่ง กอ.รมน.ที่ 226/2555
เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการแบ่งระดับการประเมินผล
การตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  สรุปผลการตรวจสอบภายในของ กตน.กอ.รมน.
ประจำปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)
  รายงานผลการตรวจสอบภายในของ กอ.รมน.ภาค 2 สย.2
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54 และประจำปี 54
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กอ.รมน.
  หลักเกณฑ์การรายงานประเมินการควบคุมภายใน 
สนย.กอ.รมน.
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนว
ทางการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน. ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค.55
  ตัวอย่างแบบฟอร์ม ข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่
ตำบลชายแดนที่ผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งชุมชนเข้มแข็ง
ของหน่วย กอ.รมน.ภาค....สย.....
  หลักสูตรการฝึกอบรมและคู่มือการใช้หลักสูตร
  การให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และการเทิดทูนสถาบัน
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  การให้ความสำคัญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านการป้องกันและการแก้ไขการบุกรุกทำลายป่าไม้
สบค.กอ.รมน.
  หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบ
ประจำปี 2554 (กรณีพิเศษ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติด
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ศพส.)
  ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลกำลังพล
ผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติดประจำปี 2555
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพลของ
กอ.รมน. ประจำปี 2555
  คำสั่ง กอ.รมน.ที่ 454/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง กอ.มน.
  แนวทางการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ กอ.รมน.
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2554
  หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบ
ประจำปี พ.ศ.2553 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลา
ทวีคูณ สำหรับกำลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงาน
ในสายงาน กอ.รมน.
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่คราว
ประจำปี
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ของ
กอ.รมน.(พ.ศ.2553-2555) และ และแผนปฏิบัติการ
การป้องกันและปราบปรามการทุุจริตของ กอ.รมน.
ประจำปีงบประมาณ 2553
สบป.กอ.รมน.
  การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็คทรอนิกส์ (e-PG) ระยะที่ 2 ในส่วนภูมิภาค
  การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2
  การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์
  การปรับอัตราค่าบริการและการชดใช้ค่าเสียหายบริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ
  แบบฟอร์มการบันทึกสิ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับบปรับปรุงใหม่
(ฉบับเดือนมีนาคม 2554)
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554 (มีนาคม 2554)
  ข้อบังคับฯ คำสั่ง และระเบียบงานด้านการพัสดุ  
ของ กอ.รมน.
ศตส.กอ.รมน
  อัตราพัสดุ ศตส.กอ.รมน.
คู่มือการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ปี 2552-55
กอ.รมน.เร่งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู้วิกฤตเศรษฐกิจ
แผนที่ตั้ง กอ.รมน.
หมายเลขโทรศัพท์ กอ.รมน.
ติดต่อสอบถามเรื่องเหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญราชการชายแดน เวลาราชการทวีคูณ
กรมประชาสัมพันธ์
  โดยความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. กับ กรมประชาสัมพันธ์
  สร้างพลังสามัคคีด้วยการ "มีน้ำใจ"
  บทความเรื่อง วังวนปัญหาใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดให้การประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ลธ.รมน. พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมหารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาของ
เด็กนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ กระทรวงศึกษาธิการ กทม. เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55

พล.ต. จงธนภัทร์  แสงแจ่มจันทร์ รอง ผอ.สนย.กอ.รมน.
เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าใน
การจัดทำตารางประสานสอดคล้อง สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ ศปป.1 – 6 กอ.รมน. ณ ห้องประชุม 322 กอ.รมน. 
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2555


นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.สงขลา/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.
เป็นประธานส่วนราชการของจังหวัดสงขลา กำชับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา "ยาเถื่อน ไม้เถื่อน และคนเถื่อน" ณ
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2555


พ.อ.ทิฆัมพร สุนทรธรรม หน.ฝ่ายแผนฯ ปส.สนย.กอ.รมน.
เป็นผู้แทน สนย.กอ.รมน. เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในพื้นที่ กทม.
ระหว่างวันที่ 23 – 24 ส.ค.55 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ  

นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.สงขลา/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.
มอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการ
แข่งขัน ตอบปัญหา“ประชาธิปไตย Young DPR Award”
ปีที่ 2 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ประจำปี 2555
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ส.ข.
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.55

พันเอก ธีรวุธ สันทัดรบ ผอ.ปส.สนย. และคณะ
เป็นผู้แทน ผอ.สนย.กอ.รมน. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและ ติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ
ข่าวสารของ กอ.รมน.จังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
กอ.รมน.ภาค 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ชี้แจงถึงการใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


 
คำสั่ง สร.ที่ 72/2551พยาบาลรักบ้านเกิด
โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

"สมนามว่า... นักรบประชาชน"

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 410
(ยะลา - เบตง)

การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญใน
การบริหารประเทศ ในส่วนของกองทัพบกนั้น
มีนโยบายชัดเจนและเน้นเรื่องการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยเป็น
“หน่วยทหารสีขาว” ตลอดจนเป็น “หมู่บ้านสีขาว”
และส่งผลต่อการเป็น “สังคมสีขาว”ปลอดยาเสพติด ต่อไป
มวลชน กอ.รมน.