ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ